TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

VVA-Palvelut Oy
Olavinkatu 44, 57100 Savonlinna
050 5712 124

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Väisänen
Olavinkatu 44, 57100 Savonlinna
050 5712 124

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana VVA-Palvelut Oy:ssä toimii Mikko Väisänen, Olavinkatu 44, 57100 Savonlinna, 050 5712 124

Rekisterin nimi

neuvonenpalvelut.fi, antennineuvonen.com ja tietokoneliike.fi verkkosivuston yhteystietorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista varten neuvonenpalvelut.fi, antennineuvonen.com ja tietokoneliike.fi verkkosivustoilla olevilla kaavakkeilla. Rekisteriin kerätään tietoja henkilön suostumuksella. Suostumukset on kerätty asiakkailta kaavakkeen yhteydessä olevalla suostumuksen anto valinnalla.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Henkilötietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on tehty asiakkaille selväksi ennen tietojen keräämistä ja heiltä on kerätty todistettavissa oleva suostumus tietojen keräämistä ja käsittelyä varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään VVA-Palvelut Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys, postinumero ja -toimipaikka.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

VVA-Palvelut Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille VVA-Palvelut Oy:n kumppaneille. VVA-Palvelut Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää VVA-Palvelut Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii VVA-Palvelut Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon VVA-Palvelut Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

VVA-Palvelut Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä VVA-Palvelut:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle VVA-Palvelut Oy luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut VVA-Palvelut Oy:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja VVA-Palvelut Oy on yhdessä tietosuojavastaavan sekä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

VVA-Palvelut Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota VVA-Palvelut Oy noudattaa. VVA-Palvelut Oy ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:
VVA-Palvelut Oy, Olavinkatu 44, 57100 Savonlinna

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

VVA-Palvelut Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii VVA-Palvelut Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää VVA-Palvelut Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 7.9.2018.